A-7B Corsair II

A-7B Corsair II

This A-7B Corsair II, Bu No. 154479,